ក្រុមហ៊ុន សូណង់ដូ ខូអិលធីឌី

 ក្រុមហ៊ុន សូណង់ដូ ខូអិលធីឌី

ក្រុមហ៊ុន សូណង់ដូ ខូអិលធីឌី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ និងបានក្លាយជានីតិបុគ្គលស្របច្បាប់ របស់​វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ។ វាជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោក ម៉ម សុណង់ដូ និងភរិយារបស់លោក គឺលោកស្រី ឌិន ផាន់ណារ៉ា។ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ត្រូវបានស្គាល់ថាជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយ តាមរលកធាតុអាកាស ឲ្យវិទ្យុរបស់លោក និងជាគូប្រជែងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ លោក សូណង់ដូ បានស្នើអាជ្ញាប័ណ្ណស្ថានីយវិទ្យុ ពីក្រសួងព័ត៌មាន ប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យនោះទេ។ បន្ថែមលើនេះ កាលពីពេលថ្មីៗ ក្រុមនេះបានប្រឈមនឹងជម្លោះផ្ទៃក្នុង ដែលឈានទៅដលការធ្វើកូដកម្មពីសំណាក់បុគ្គលិករបស់លោក។

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

លោក ម៉ម សូណង់ដូ

លោក ម៉ម សូណង់ដូ គឺជាសកម្មជនយោបាយ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ លោក ម៉ម សូណង់ដូ បានបង្កើតសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ ជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយ ដែលបង្កើតគណបក្សនយោបាយថ្មីមួយ ដើម្បីចាប់ផ្តើមការឈរនៅក្នុងការបោះឆ្នោត។

100%

ឌិន ផាន់ណា

លោកស្រី ផាន់ណា ជាអ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ

?
ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

1996

ស្ថាបនិក

លោក ម៉ម សុណង់ដូ & លោកស្រី ឌិន ផាន់ណា - លោក សូណង់ដូ ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនៅលើរលកវិទ្យុរបស់ខ្លួន និងជាគូប្រជែងដ៏រឹងមាំចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ទំនាក់ទំនង

Toul Thnout Village, Koki Commune, Kean Svay District, Kandal Province, Cambodia(PHONE) 012 994 939(MAIL) sbk105.net@gmail.com(WEB) www.sbk105.net

ការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ + សម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

លោក ម៉ម សូណង់ដូ - នាយក

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រភព

(LINK TO OWNER