បណ្ណាល័យ

ប្រើជម្រើស ដើម្បីស្រង់បញ្ជី

រចនាសម្ព័ន្ធ

The Cambodian Center for Human Rights & the Southeast Asia Press Alliance (CCHR & SEAPA)

អ្នកនិពន្ធ

Cambodian Center for Human Rights & the Southeast Asia Press Alliance (CCHR & SEAPA)

រចនាសម្ព័ន្ធ

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

អ្នកនិពន្ធ

Oldag, Andreas

រចនាសម្ព័ន្ធ

UNFPA and the National Institute of Statistics (Ministry of Planning)

អ្នកនិពន្ធ

National Insitute of Statistics & Ministry of Planning

រចនាសម្ព័ន្ធ

Transparency International (TI)

អ្នកនិពន្ធ

Transparency International (TI) Cambodia

អ្នកនិពន្ធ

Chivoin, Peou; Pin, Manika; Sok, Say

រចនាសម្ព័ន្ធ

BBC Media Action

អ្នកនិពន្ធ

United Nations Development Program (UNDP)

រចនាសម្ព័ន្ធ

Department of Media and Communication, Royal University of Phnom Penh (DMC)

អ្នកនិពន្ធ

Sok, Say; Pin, Manika

អ្នកនិពន្ធ

Roberts, Margarette

រចនាសម្ព័ន្ធ

BBC Media Action

អ្នកនិពន្ធ

BBC Media Action

រចនាសម្ព័ន្ធ

LICADHO

អ្នកនិពន្ធ

Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)

រចនាសម្ព័ន្ធ

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

អ្នកនិពន្ធ

Kierans, Kim

រចនាសម្ព័ន្ធ

Broadcasting Board of Governors (BBG)

អ្នកនិពន្ធ

Broadcasting Board of Governors (BBG)

រចនាសម្ព័ន្ធ

The Cambodian Center for Human Rights (CCHR)

អ្នកនិពន្ធ

The Cambodian Center for Human Rights (CCHR)

រចនាសម្ព័ន្ធ

The Electoral Reform Alliance

អ្នកនិពន្ធ

The Electoral Reform Alliance (ERA)

រចនាសម្ព័ន្ធ

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

អ្នកនិពន្ធ

Vom Busch, Werner; Carthew, Alastair

រចនាសម្ព័ន្ធ

LICADHO

អ្នកនិពន្ធ

Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)

រចនាសម្ព័ន្ធ

CMRD

អ្នកនិពន្ធ

Cambodian Media & Research Development (CMRD)

រចនាសម្ព័ន្ធ

Development Innovations

អ្នកនិពន្ធ

Phong, Kimchhoy; Solá, Javier

រចនាសម្ព័ន្ធ

Korea International Cooperation Agency (KOICA)

អ្នកនិពន្ធ

Korea International Cooperation Agency (KOICA)

រចនាសម្ព័ន្ធ

Representative on Freedom of the Media OSCE

អ្នកនិពន្ធ

Representative on Freedom of the Media OSCE

រចនាសម្ព័ន្ធ

ADHOC, Community Legal Education Center (CLEC)

អ្នកនិពន្ធ

ADHOC, Community Legal Education Center (CLEC)

រចនាសម្ព័ន្ធ

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

អ្នកនិពន្ធ

Kea, Puy

រចនាសម្ព័ន្ធ

The Cambodian Center for Independant Media (CCIM)

អ្នកនិពន្ធ

The Cambodian Center for Independant Media (CCIM)