ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប

ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប

 

រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនធំបំផុតមួយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគចម្រុះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាច្រើន។ រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ លោក គិត ម៉េង។ លោក គិត ម៉េង គឺសញ្ជាតិកម្ពុជា និងអូស្រ្តាលី ដែលបានផ្តល់មូលនិធិដល់រ៉ូយ៉ាល់គ្រុបក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ ហើយឥឡូវនេះ ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើក្រុមហ៊ុនជាង៤០ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប គ្រប់គ្រង ទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិន និងទូរទស្សន៍ម៉ាយធីវី ដែលជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ពេញនិយមបំផុតពីរស៊ីអិនស៊ី ជាបណ្ដាញព័ត៌មាន ២៤/៧ ដំបូងគេនៅកម្ពុជា។

 

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

បដិសណ្ឋារកិច្ច វិស័យកសិកម្ម អចលនទ្រព្យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កំសាន្ត និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

Other Media Outlets
ការពិត

អាជីវកម្ម

ការគ្រប់គ្រង