វិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA)

វិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA)

វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​។ វា​គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បងប្អូន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​មិន​រកប្រាក់​កម្រៃដែល​ដំណើរ​ការ​វិទ្យុ​សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក (VOA)​។

វិទ្យុអាស៊ីសេរី (RFA) គឺមានអាណត្តិធ្វើការផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិន តំបន់ទីបេ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង វៀតណាម កម្ពុជា ឡាវ និងភូមា។ កម្មវិធីផ្សាយរបស់ RFA ផ្តោតជាចម្បងទៅលើព័ត៌មានក្នុងស្រុក និងព័ត៌មាន​ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ និងពិសេសៗសម្រាប់អ្នកស្តាប់របស់ខ្លួន។ ការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ធ្វើ​ឡើង​ជាភាសាក្នុងស្រុក និងភាសាតាមតំបន់។

 

វិទ្យុអាស៊ីសេរី គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលទទួល​​ហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយប្រចាំឆ្នាំ​ពីក្រុមប្រឹក្សា​ផ្សព្វផ្សាយ​នៃអភិបាលក្រុង ដែលជាភ្នាក់ងារសហព័ន្ធឯករាជ្យមួយ មានតួនាទីគ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិជាលក្ខណៈស៊ីវិលទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

 

ការពិតសំខាន់

ក្រុមហ៊ុនមេ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលការផ្សព្វផ្សាយ (BBG)

ទម្រង់អាជីវកម្ម

មិនរកប្រាក់ចំណូល

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ការផ្សព្វផ្សាយ

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលការផ្សព្វផ្សាយ (BBG)

ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធអាមេរិកឯករាជ្យមួយ ដែលត្រូវបានទទួលបន្ទុក ត្រួតពិនិត្យលើមូលនិធិវិទ្យុអន្ដរជាតិរបស់អាមេរិកដែលផ្តល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ

?
Other Media Outlets

ស្ថាប័នវិទ្យុផ្សេងពីនេះ

វិទ្យុអាស៊ីសេរី

សារព័ត៌មានអនឡាញផ្សេងពីនេះ

ការពិត

អាជីវកម្ម

ការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ + សម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​៖

Jeffrey Shell, ប្រធាន​ BBG and RFA Corporate Board
Matthew C. Armstrong
Dr. Leon Aron
Ryan C. Crocker
Michael Kempner
Secretary of State John Forbes Kerry
Ambassador Karen Kornbluh
Kenneth Weinstein ប្រធាន៖ Libby Liu
នាយកប្រតិបត្តិ​៖ Dan Southerland
អនុប្រធាន​កម្មវិធី​៖ Parameswaran Ponnudurai

ក្រុមបុគ្គលមានឥទ្ធិពលផ្សេង + សម្ព័ន្ធក្រុមបុគ្គលមានឥទ្ធិពលផ្សេង

Parameswaran Ponnudurai - អនុប្រធានផលិតកម្មវិធី

ព័ត៌មានបន្ថែម