ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមង្គលសុវណ្ណ

 

ក្រុមហ៊ុននាំចេញ នាំចូល មង្គលសុវណ្ណ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ វាជាកម្មសិទ្ធិ និងដឹកនាំដោយលោក ហេង សុវណ្ណ ​និងគ្រួសារ ដោយធ្វើក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូល ជាជំនួញផលិតផលសុខភាព និងផលិតផលថ្នាំគ្រាប់ ជីសរីរាង្គ ដែលស្ថានីយវិទ្យុមង្គលសុវណ្ណ និងមង្គលថ្មី កំពុងតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យ។​

 

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង កំសាន្ត

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

ស្ថាប័នវិទ្យុផ្សេងពីនេះ

មង្គលសុវណ្ណ

សារព័ត៌មានអនឡាញផ្សេងពីនេះ

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

បុគ្គលិក

70

ទំនាក់ទំនង

Tavean Village, Sala Kamreuk Commune, Siem Reap City, Siem Reap Province (PHONE) 017 666 168 (MAIL) radio_ms@yahoo.com (WEB) www.mksradio.com

ព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូល (ទិន្ន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/ស្រេចចិត្ត)

MD

ប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញ (ជា Mill. $)

MD

Advertising (in % of total funding)

MD

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រភព

(http://www.moc.gov.kh/en-us/company-search/type/1/id/24852)