មហាជន

មហាជន

 

លោក លឹម សុខចេង គឺជាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណស្ថានីយវិទ្យុមហាជន អេហ្វអឹម (95.3 MHz) ដែលជា​ស្ថានីយវិទ្យុផ្តោតលើការផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ២៤ម៉ោង លើ ២៤ម៉ោង។

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

MD

ស្ថាបនិក

លោក លឹម សុខចេង - អ្នកកាន់អាជ្ញាបណ្ណ