សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជា (CBS)

CBS ត្រូវបានដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ដែលក៏ជាក្រុមហ៊ុនមេនៃ ទូរទស្សន៍ ONE TV (ទូរទស្សន៍ឌីជីថល) ក្រុមហ៊ុន EZECOM (ផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត ISP) និង ក្រុមហ៊ុន CELLCARD (ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត)។ CBS គឺផ្អែកលើបេសកម្មរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណង "បង្កើនជីវភាពរស់នៅ របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីទូរទស្សន៍លំដាប់កំពូល ដែលមានចំណេះដឹង ការអប់រំ និងបំផុសគំនិត" ។ CBS ជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោក គិត ម៉េង ដែលមានវ័យ៤៧ឆ្នាំ និងមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងអូស្ត្រាលី។ ហើយលោកក៏ជាអ្នកផ្តល់មូនិធិដល់ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ចាប់ពីផ្នែកធនាគារ ទៅក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤។ បច្ចុប្បន្ន លោក កាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនជាង៤០ ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ក្រុមហ៊ុន CBS បានបង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដំបូងរបស់ខ្លួន គឺបណ្តាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN ក្នុងឆ្នាំ២០០៣។

ការពិតសំខាន់

ក្រុមហ៊ុនមេ

រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង កំសាន្ត

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ផ្សេងពីនេះ

ស៊ីធីអ៊ិន

សារព័ត៌មានអនឡាញផ្សេងពីនេះ

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

2003

ស្ថាបនិក

គិត ម៉េង

បុគ្គលិក

MD

ទំនាក់ទំនង

246 Monivong Blvd - Phnom Penh - Kingdom of Cambodia; 0855 23 426 414

ព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូល (ទិន្ន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/ស្រេចចិត្ត)

MD

ប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញ (ជា Mill. $)

MD

Advertising (in % of total funding)

MD

ការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ + សម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

Bernard Anthony - អ្នកចាត់ការទូទៅ

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រភព