ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហាយស៊ីស្ទេមបាយ័ន

ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហាយស៊ីស្ទេមបាយ័ន

ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហាយស៊ីស្ទេមបាយ័ន ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦។ លោកស្រី ហ៊ុន ម៉ាណា ជាកូនស្រីច្បងរបស់លោក ហ៊ុន សែន ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហាយស៊ីស្ទេមបាយ័ន និងបានក្លាយជាម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុន នៅពេលម្តាយលោកស្រី ប៊ុន រ៉ានី បានផ្ទេរឲ្យលោកស្រី នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់។ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ លោក ហ៊ុន ម៉ាណា បានក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធានកាសែតកម្ពុជាថ្មី។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ លោកស្រីបានរៀបការជាមួយលោក ឌី វិជ្ជា ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក ហុក ឡង់ឌី អតីតស្នងការនគរបាលជាតិ ដែលដំបូងលោកបានរៀបការជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកស្រី។

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង កំសាន្ត

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ផ្សេងពីនេះ

ទូរទស្សន៍បាយ័ន

ស្ថាប័នវិទ្យុផ្សេងពីនេះ

វិទ្យុបាយ័ន

ការពិត

អាជីវកម្មផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ប្រធាន & ២៥ % ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - ក្រុមហ៊ុនបាយ័ន CM

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

អាជីវកម្ម

ថាមពល

នាយក & ១០០% ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - Cambodia Electricity Private

ទូរគមនាគមន៍

ប្រធាន & នាយក – Dragon Royal telecom

ដឹកជញ្ជូន

ប្រធាន – Helistar

គ្មានឈ្មោះ

ប្រធាន - Jaya Holding Ltd.

ចែកចាយ

នាយក & ១០% ម្ចាស់ភាគហ៊ុន

K Thong Hout Telecom

ទេសចរណ៍

ប្រធាន – MLM Resort Group Co

ហិរញ្ញវត្ថុ

នាយក, ម្ចាស់ភាគហ៊ុន – Royal Group Investment Company

ការផលិត

ប្រធាន, នាយក, ម្ចាស់ភាគហ៊ុន តាមរយៈ NH Holding – NVC Corporation

សំណង់, អចលនទ្រព្យ

ប្រធាន – NVN Corporation Co

ល្បែងស៊ីសង

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន – Vina (HK)

ព័ត៌មានទូទៅ

ទំនាក់ទំនង

National Road No 1, Chbar Ampeou, Boeung Snoa Village, Phnom Penh, Cambodia (PHONE) 023 726 614 (MAIL) info@bayontv.com.kh (WEB) bayontv.com.kh

ព័ត៌មានបន្ថែម