ក្រុមហ៊ុន Virtus Media Group

ក្រុមហ៊ុន Virtus Media Group

ក្រុមហ៊ុន Virtus Media Group ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ២០១៤ ជាក្រុមហ៊ុនបង្គោលមួយ របស់លោក T. Mohan ដែលជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ និងជាម្ចាស់កាសែតខ្មែរថាមនៅភ្នំពេញ។ លោក T. Mohan គឺជាប្រធានកិត្តិយស និងបែងចែកភាគហ៊ុនជាមួយកូនស្រីរបស់លោក ឈ្មោះ Ashwini (៤៩%)។ ក្រុមហ៊ុន Virtus Media Group គឺជាក្រុមហ៊ុនដៃគូ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Virtus Green Plantations (Cambodia) ដែលជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាមួយ បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាកម្មសិទ្ធិ​របស់​លោក T. Mohan។

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ការផ្សព្វផ្សាយ

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

សារព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សេងពីនេះ

The Khmer Times

សារព័ត៌មានអនឡាញផ្សេងពីនេះ

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

បុគ្គលិក

28

ទំនាក់ទំនង

Khmer Times Virtus Media Pte Ltd 1F/2F, No. 7, Street 252, Sangkat Chak Tomuk, Khan Dau Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia (PHONE) 023 221 660 (MAIL) info@khmertimeskh.com (WEB) www.khmertimeskh.com

ព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូល (ទិន្ន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/ស្រេចចិត្ត)

MD

ប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញ (ជា Mill. $)

MD

Advertising (in % of total funding)

MD

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រភព