ក្រុមហ៊ុន​វាយោគ្រុប

ក្រុមហ៊ុនវាយោគ្រុប ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១០ លោក អ៊ឹង ឌីប៉ូឡា និងអ្នកស្រី សេង ពិសី ម្ចាស់ហាងអាយឃែរ ដែលជាហាងវ៉ែនតាអុបទិកនាំមុខគេមួយនៅកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនវាយោគ្រុប ដំណើរការវិទ្យុ Vayo FM នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុ។

 

យោងតាមលោក ឌីប៉ូឡា ក្រុមហ៊ុន Vayo Media Group ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយភរិយារបស់លោកស្រី សេង ពិសី ហើយបានចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ Vayo Media Group មានបុគ្គលិក ៣០នាក់ដែលក្នុងនោះមាន ២០នាក់ធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់ព័ត៌មានវិទ្យុ។

 

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ថែរក្សាសុខភាពភ្នែក

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ការពិត

អាជីវកម្ម

ព័ត៌មានទូទៅ

ទំនាក់ទំនង

Building No. 216B, 7th Floor, Norrodom Blvd. Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia(PHONE) 077 60 85 88 (MAIL) info@vayofm.com (WEB) wwwl.vayofm.com

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រភព

Email correspondent with Ung Dipola, license holder of Vayo FM