ក្រុមហ៊ុនថោនគ្រុប

Town Group គ្រប់គ្រង Town Production ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមហ៊ុននេះ កំពុងធ្វើការនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត ទូរទស្សន៍ និងវីដេអូឧបករណ៏ព្រឹត្តិការណ៍ ឧបករណ៍អូឌីយ៉ូសេវាកម្ម ព្រឹត្តិការណ៍សេវាកម្មផលិត កម្មវីដេអូតន្ត្រី ស៊ីឌី និងឌីវីឌី។ Town Group ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំដោយ លោក ជួប មៀន ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់វិទ្យុFM ផងដែរ។

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង កំសាន្ត

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន