ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាបភីភីស៊ីធីវី

ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាបភីភីស៊ីធីវី

ភីភីស៊ីធីវី (ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញ) គឺជាក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាខ្សែកាបអុបទិកដំបូងគេ និងឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ភីភីស៊ីធីវី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៩៥ ហើយបានបង្កើតឡើងនូវសេវាខ្សែកាប និងសេវាអ៊ីនធើណែត ដែលផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មអតិថិជនជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុ។

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ទូរទស្សន៍ខ្សែ - សេវាអ៊ីនធើណែត

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ផ្សេងពីនេះ

PPCTV

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

1995

ទំនាក់ទំនង

No. 316, Monivong Boulevard, St. 93, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia (PHONE) 023 666 333 9

ព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូល (ទិន្ន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/ស្រេចចិត្ត)

MD

ប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញ (ជា Mill. $)

MD

Advertising (in % of total funding)

MD

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រភព