ក្រុមហ៊ុនមីកាមីឌៀ

 ក្រុមហ៊ុនមីកាមីឌៀ

ក្រុមហ៊ុនមីកាមីឌៀ គឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់សម្ព័ន្ធកាន់តាណាថៃ។ ក្រុមហ៊ុនមីកាមីឌៀ មានកម្មសិទ្ធិ ៥០ ភាគរយ លើស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ៥ ដោយមានកិច្ចសហការវិនិយោគ ជាមួយក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជា [KAS, 2009]។ ក្រុមហ៊ុនមីកាមីឌៀ ត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ដោយសម្ព័ន្ធកាន់តាណា ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំ និងចំណាស់ជាងគេមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃ។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជាក្រុមហ៊ុនទោលឯកជន ដោយមានអគ្គនាយកឈ្មោះ សុភូឆៃ វេរ៉ូភុឈុង។

ការពិតសំខាន់

ក្រុមហ៊ុនមេ

សម្ព័ន្ធកាន់តាណាថៃ

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង កំសាន្ត

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

សុភូឆៃ វេរ៉ូភុឈុង

?
ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

ស្ថាប័នទូរទស្សន៍ផ្សេងពីនេះ

ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ៥

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

1995

ស្ថាបនិក

សម្ព័ន្ធកាន់តាណា

បុគ្គលិក

MD

ទំនាក់ទំនង

National Road No 2, Prek Thloeng Village, Prek Kampeus Commune, Kandal Steung District, KandalKandal (PHONE) 012 885 558 (MAIL) info@ch5cambodia.com (WEB) tv5cambodia.com

ព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូល (ទិន្ន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/ស្រេចចិត្ត)

MD

ប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញ (ជា Mill. $)

MD

Advertising (in % of total funding)

MD