សាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជា (CMBC)

កើតនៅឆ្នាំ១៩៩៦ នៅខេត្តបាត់ដំបង លោក គួជ ម៉េងលី គឺជាស្ថាបនិកប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Mengly J. Quach Education ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេ នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិក (Aii), សាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកអន្តរជាតិ (AIS) និង សាកលវិទ្យាល័យ Mengly J. Quach ដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០៥។ សារព័ត៌មានថ្មីថ្មី គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន MJQ Education ដែលប្រតិបត្តិដោយ សាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជា (CMBC)។

ការពិតសំខាន់

ក្រុមហ៊ុនមេ

ក្រុមហ៊ុន Mengly J. Quash Holdings

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

អនឡាញ

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

សារព័ត៌មានអនឡាញផ្សេងពីនេះ

thmeythmey.com

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

2012

ស្ថាបនិក

លោក គួជ ម៉េងលី - ThmeyThmey.com ត្រូវដាក់សម្ពោធក្នុងឆ្នាំ២០១២ ជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Mengly J Quash Holdings

បុគ្គលិក

20

ព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូល (ទិន្ន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/ស្រេចចិត្ត)

៨០ ០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិច

ប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញ (ជា Mill. $)

ចំណាយប្រត្តិបត្តិការដែលបានវាយតំលៃ ១៣០០០ដុល្លារ/ខែ

Advertising (in % of total funding)

ឯកជន

ការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ + សម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី - ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាមិនប្រតិបត្តិ + សម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាមិនប្រតិបត្តិ

លោក គី សុខលីម គឺជានិពន្ធនាយកគេហទំព័រនេះ។ អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន វិទ្យុ​បារាំងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា ក៏ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យកាសែតជាភាសាបារាំង កាំបូដស័រផង​​ដែរ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រភព

Email correspondence with ThmeyThmey.com