សម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គរធំ

សម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គរធំ

សម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គរធំ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៥ ដោយលោក ថុង សាផៃ ដែលជាចាងហ្វាងកាសែតអង្គរធំ។ ក្រុមហ៊ុនអង្គរធំបានផ្សាយជាកាសែត រយៈពេល ៣ឆ្នាំ មុនការផ្សាយទស្សនាវដ្តីប្រចាំខែ ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៨។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ទស្សនាវដ្តីនេះបានគ្រប់គ្រងដោយលោក សេង ស៊ីធាង ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក ថុង សាផៃ។ សម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គរធំ មានស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយចំនួនបី។ ទស្សនាវដ្តីតារា ត្រូវបានបង្កើតក្នុងឆ្នាំ២០០៥ បោះពុម្ពពីរសប្តាហ៍ម្តង (នៅថ្ងៃទី១ និងថ្ងៃទី១៥ ជារៀងរាល់ខែ) ហើយផ្តោតលើព័ត៌មានសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាព័ត៌មានកម្សាន្ត។ សម្ព័ន្ធនេះបានសម្ពោធការផ្សាយ គេហទំព័រអង្គរធំ នៅឆ្នាំ២០១១ ដើម្បីគ្រប់ដណ្តប់ព័ត៌មានក្នុងស្រុក និងអន្តជាតិ ហើយកាសែតនគរធំប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ២០១៣។ ជំនួញនេះជាជំនួញគ្រប់គ្រងបែបគ្រួសារ ហើយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គរធំ លើផ្នែកផ្សេងៗគ្នា ដូចជា ទស្សនាវដ្តី និងកាសែត។

ការពិតសំខាន់

ទម្រង់អាជីវកម្ម

ឯកជន

ទម្រង់ច្បាប់

ក្រុមហ៊ុន លីមីតធីត (Limited Company)

ផ្នែកអាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង កំសាន្ត

ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

ទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Other Media Outlets

សារព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សេងពីនេះ

កាសែតប្រចាំថ្ងៃនគរធំ

សារព័ត៌មានអនឡាញផ្សេងពីនេះ

http://www.angkorthommagazine.com/

ការពិត

ព័ត៌មានទូទៅ

ឆ្នាំបង្កើត

1995

ស្ថាបនិក

ថុង សាផៃ - ថុង សាផៃ គឺជាចាងហ្វាងកាសែតអង្គរធំ

បុគ្គលិក

100

ទំនាក់ទំនង

No.B7 94, St. 107BT, Sangkat Boeung Tumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh (PHONE) 078 86 60 23

ព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាក់ចំណូល (ទិន្ន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ/ស្រេចចិត្ត)

MD

ប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញ (ជា Mill. $)

MD

Advertising (in % of total funding)

MD

ការគ្រប់គ្រង

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ + សម្ព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ

ទូច សុភ័ណ្ឌ ​ជាចាងហ្វាងសម្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គរធំ